Kvalité i vårt ledningssystem

Kvalité i vårt ledningssystem

Ledningssystem

Vårt ledningssystem för kvalitetsarbete bedrivs fortlöpande och följs systematiskt upp. Ledningssystemet bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2011: 9 och beskriver ansvar, rutiner, avvikelsehantering, instruktioner och processer som är nödvändiga för att leda och följa upp vår verksamhet. Vårt ledningssystem är känt och förankrat i hela vår organisation.

Vår verksamhetschef är ansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet. Samtliga medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och känner till våra värderingar och våra målsättningar.

Ledningssystemet ska säkerställa att:

 

  • – Våra fastställda mål är uppföljningsbara.
  • – Ansvarsfördelningen inom verksamheten är klarlagd.
  • – Personalen görs delaktig i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten.
  • – Kvalitetsarbetet är tillräckligt dokumenterat, samt att vi regelbundet följer upp vårt kvalitetsarbete.